Ruleregs
You are here: Olympic Virtual Ruleregs
Olympic Airlines Virtual Rules and Regulations
1) Γενικές Προυποθέσεις

 • 1.1) Να είστε μέλη στο δίκτυο του IVAO, ή της VATSIM. Χωρίς ID μέλους σε ένα από τα δύο δίκτυα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε στην Εικονική Ολυμπιακή Αεροπορία.
 • 1.2) Για την εγγραφή σας πρέπει να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της OAΗ (http://www.olympicairlinesvirtual.com) και να επιλέξετε “Register”.
 • 1.3) Πρέπει να είστε πάνω από 13 χρονών, για να μπορέσετε να κάνετε εγγραφή.
 • 1.4) Με την εγγραφή σας αποκτάτε πρόσβαση στο TS3 της εταιρείας μας. Σας αποστέλλονται κωδικοί πρόσβασης, όπου μπορείτε να βρείτε και άλλα μέλη, να ζητήσετε βοήθεια, και γενικότερα να συζητήσετε για οτιδήποτε αφορά την VA μας.
 • 1.5) Είναι χωρισμένη σε 2 θυγατρικές, την Olympic Airways-Airlines και την Olympic Charter. Η πρώτη εξομοιώνει τις πραγματικές πτήσεις της OAH, ενώ η δεύτερη, παρέχει την ελευθερία πραγματοποίησης πτήσεων από και προς κάθε προορισμό, εξαρτώμενες πάντα από τον τύπο του α/φους που σας επιτρέπει ο βαθμός σας να πετάξετε.
 • 1.6) Μετά την εγγραφή σας, έχετε 7 ημέρες περιθώριο για να κάνετε την πρώτη σας πτήση. Διαφορετικά, ο λογ/σμός σας απενεργοποιείται.
 • 1.7) Για να παραμείνετε ενεργοί, θα πρέπει να κάνετε τουλάχιστον 2 πτήσεις το δίμηνο. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν μπορεί να πετάξει για μεγάλο χρονικό διάστημα. θα πρέπει να στείλει αίτημα για άδεια διαρκείας ("Leave of Absence Request") μέσω του αντίστοιχου σύνδεσμου που υπάρχει στη σελίδα του προφίλ του.
 • 1.8) Τα Pireps αποστέλλονται με το smartCARS. Μπορείτε να το κατεβάσετε μέσα από τη σελίδα του προφίλ σας, πατώντας "My downloads". Μόνο και μόνο αν υπάρξει πρόβλημα, δύνασθε να αποστείλετε την πτήση σας χειροκίνητα μέσω του συνδέσμου "File a Pilot Report", που βρίσκεται στο αριστερό μενού στο προφίλ σας.
 • 1.9) Δεκτές γίνονται πτήσεις που έγιναν ON LINE σε ένα από τα δύο δίκτυα IVAO/VATSIM. Offline πτήσεις δεν επιτρέπονται και δεν θα ληφθούν υπ΄όψιν.
 • 1.10) Tα Pireps θα απορρίπτονται σε περίπτωση που : έχουν σχέδια πτήσης DCT μόνο. Έχετε πετάξει με α/φος που δεν επιτρέπει ο βαθμός σας. Η πτήση ή μέρος αυτής έχει γίνει με sim rate πάνω από 1Χ. Ο ρυθμός καθόδου κατά την επαφή με τον διάδρομο, είναι από 600 πόδια το λεπτό και πάνω. Ειδικά στην περίπτωση του ρυθμού καθόδου, το PIREP γίνεται Reject αυτόματα από το σύστημα.
 • 1.11) Αποδεκτοί εξομοιωτές, είναι όλοι οι εξομοιωτές που μπορούν να συνδεθούν στα δίκτυα IVAO/VATSIM (FS9, FSX, P3D & X-PLANE).
 • 1.12) Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας παραμείνει ανενεργός για διάστημα περισσότερο των 6 μηνών, αυτός διαγράφεται και θα πρέπει να ξανακάνετε εγγραφή. Σε περίπτωση διαγραφής λογ/σμού, μέγιστος επιτρεπτός αριθμός εγγραφών : 2 φορές
 • 1.13) Κάνοντας εγγραφή στην Olympic Airlines Virtual, αυτόματα αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην παρούσα σελίδα.
 • 1.14) Τα μέλη της εικονικής μας εταιρίας θα πρέπει να έχουν σωστή συμπεριφορά, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο δίκτυο του IVAO.
 • 1.15) H Olympic Airlines Virtual δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματική Olympic Airlines® που υπήρξε στο παρελθόν. Λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρήση σε συνδιασμό με Flight Simulators. Όλα τα λογότυπα και οι λέξεις όπως: Olympic Airlines, Airbus κλπ, σύμφωνα με το νόμο ανήκουν στους κατασκευαστές και ιδιοκτήτες τους. Το υλικό που υπάρχει σε αυτή την σελίδα (χάρτες κτλ.) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πραγματικές πτήσεις. Οι διαχειριστές της Olympic Airlines Virtual δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτού του όρου.
 • 1.16) Όσα μέλη της Olympic Airlines ήταν ανενεργά και έχουν διαγραφεί δεν έχουν δικαίωμα επανεγγραφης.
2) General Terms

 • 2.1) To be IVAO or VATSIM member. Without IVAO or VATSIM ID, you can't join our VA.
 • 2.2) In order to register, you must to clik the ling “Register”.
 • 2.3) You must be at least 13yo, in order to register.
 • 2.4) After registration, you grand access to our TS3 You will receive by email, the needed codes to joing our TS3.
 • 2.5) Our VA is divited in 2 separate subsidiaries. Olympic Airlines-Airways & Olympic Charter. The first, simulates the real flights of OAH. The second gives freedom to our pilots, to fly anywhere in the world, depending ofcourse of the type of aircraft they are authorized to fly, according to their rank.
 • 2.6) After registration, you have 7 days to make your first flight. Otherwise, your account will become inactive.
 • 2.7) In order to stay active, you must flown at least 2 flights every 2 months. If a member, for any reason, can not flown for several period, he must send a "Leave of Absence Request"with the form located at the left side of his Profile page.
 • 2.8) Pireps, are being sent by smartCARS. You can download it through your profile page, bu clicking "My downloads" button. Only if a problem occures, then the member could send his flight manually through the link "Send a Pilot Report", that is on the left menu in his profile.
 • 2.9) Only flights that flown online at IVAO network are accepted. Offline flights are prohibited. Nevertheless, a disconnection of maximum 20 minutes is allowed.
 • 2.10) Pireps will be rejected in case of : "DCT" flight plan, fly with an aircraft that is not allowed by your rating, sim rate more than 1X, touch down with 600 feet/min and more. Especially for landing rate, the rejection is being done automatically by the system.
 • 2.11) All Flight Simulators that can co-operate with IVAO/VATSIM networks are acceptable (FS9, FSX, P3D, X-PLANE).
 • 2.12) If your account will stay inactive for more than 6 months, then will be deleted and you must register again. In case of deleted account, maximum registrations allowed : 2 times
 • 2.13) By registering in our VA, you automatically accept all the Rules & Regulations that are described in the present page.
 • 2.14) All our members must have a right and polite attitude, in accordance with the Rules & Regulations of IVAO/VATSIM networks.
 • 2.15) Olympic Airlines Virtual has no relation to the actual Olympic Airlines® that existed in the past. It operates exclusively for use in combination with Flight Simulators. All logos and words like: Olympic Airlines, Airbus, etc., according to the law belong to manufacturers and owners. The material in this page (maps etc) can not be used for real flights. The managers of Olympic Airlines Virtual have no liability for failure to comply with this rule.
 • 2.16) Members that were inactive , and have been deleted , do not have the right tο register again
3) Pilots Rank System

 • 3.1) Each pilots' rank, is depended from the total hours flown in our VA. All the above, are described in Operations/Ranking System page.
 • 3.2) Real PPL pilots, are automatically get the "Captain" rank. Real ATPL pilots, are automatically get the "Commercial Captain" rank. The rank of both above, is been given after the submission to Pilots manager, of a photocopy of their PPL/ATPL licence
4) Σύστημα βαθμών πιλότων

 • 4.1) Ο βαθμός του κάθε πιλότου, εξαρτάται από τις ώρες που έχει στη VA. Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά, στη σελίδα Operations/Ranking System.
 • 4.2) Πιλότοι που κατέχουν PPL, παίρνουν αυτόματα το βαθμό του "Captain". Πιλότοι που κατέχουν ATPL, παίρνουν αυτόματα το βαθμό του "Commercial Captain". Και στις 2 πιο πάνω περιπτώσεις, ο βαθμός δίνεται μετά την αποστολή στον Pilots manager", φωτοτυπίας του σχετικού διπλώματος.
5) Μεταφορά πτητικών ωρών

 • 5.1) Πιλότοι που έχουν πτητικές ώρες από άλλες VAs, μπορούν να κάνουν μεταφορά των ωρών αυτών, επικοινωνώντας με τον Pilots Manager. Επιπρόσθετα, οι πιλότοι θα πρέπει να στείλουν link ή screeshot που να φαίνονται οι ώρες αυτές. Η μεταφορά των ωρών αυτών, επιτρέπεται μόνο από μία VA της επιλογής τους και μόνο για μία φορά.
6) Hours transfer

 • 6.1) Pilots that want to trasfer their hours from other VAs, must communicate with our Pilots Manager. Additionally, pilots must send a link or screenshot, that proves it.

If you agree with our Rules and Regulations, you may continue to fill out the Application by clicking below.


I agree to the terms of use.