Tour
You are here: Olympic Virtual Tour
World Tour 2017-2018

World Tour 2017-2018

Status: Hidden
Description: Long haul tour for 2017-2018

Tour Flights
Leg: Departure: Arrival: Flight: Aircraft: Distance:
1 () ()0 nm
2 () ()0 nm
3 () ()0 nm
4 () ()0 nm
5 () ()0 nm
6 () ()0 nm
7 () ()0 nm
8 () ()0 nm
9 () ()0 nm
10 () ()0 nm
11 () ()0 nm
12 () ()0 nm
Total Distance Of Tour: 0 nm

Pilot's Progress

Click To View PIREP
START: Leg: 1 To: Leg: 2 To: Leg: 3 To: Leg: 4 To: Leg: 5 To: Leg: 6 To: Leg: 7 To: Leg: 8 To: Leg: 9 To: Leg: 10 To: Leg: 11 To: Leg: 12 To: Complete
1Jason Alexiadis - OLY248             
2Panagiotis Tzikas - OLY014             
3Andreas Karakostas - OLY159